MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

Vážení rodiče,

vzhledem k vysokým nákladům na provoz bazénu, ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Terezín rozhodla, že rodiče předškolních dětí přispějí částkou 200,00 Kč na celé prázdniny . Je to opravdu nadstandartní služba a je nutné se na tomto podílet. Děkujeme za pochopení. Zyková J. řed,školy

POZOR změna !!!!

Vážení rodiče, nezapomeňte na vývěskách v šatnách dětí číst !!!!! Ve vyhlášce o úplatě za předškolní vzdělávání dochází k 1.9.2019 ke změně: úplata za předškolní vzdělávání bude činit 400,00 Kč měsíčně

Vážení rodiče, nezapomeňte zastavit příkaz na platbu úplaty za předškolní vzdělávání

na měsíc červenec a srpen, abychom tak předešli nesrovnalostem v platbách. Děkujeme. Další nastavení až v září a to vás budeme informovat včas. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Úplata za předškolní vzdělávání během letních prázdnín

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace

V Terezíně dne 24.6.2019

Věc : Snížení úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin, v měsíci
Červenci 2019

Na základě Vyhlášky č.14/2005 Sb., dále §6 odstavce 5, ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvkové organizace, rozhodla takto : V době letních prázdnin, v měsíci červenci bude probíhat v Mateřská škole Čtyřlístek Terezín prázdninový provoz. Z tohoto důvodu bude úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, ponížena.

Celý měsíc : 300,00 Kč Pracovní dny v měsíci srpnu : 22 pracovních dnů Úplata na jeden den činí : 13,63 Kč
Prázdninový provoz celkem 14 pracovních dní : 14 x 13,63= 190,82 = 200,00 Kč Úplata za předškolní vzdělávání bude v měsíci červenci pro děti, které mateřskou školu během letních prázdnin nenavštěvovaly ponížena na částku 200,00 Kč

Zyková Jitka, řed. MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc srpen

bude stejná jako v červenci - to je také 200,00 Kč Na nástěnkách visí info.

OZnámení

z důvodu krátkého uzávěru naší mateřské školy nebudeme poskytovat jiným MŠ náhradní školku v době letních prázdnin.

Rodiče pozor!!!!

Od středy 5.6.2019 je zákaz vjezdu k mateřské a k základní škole a to bez výjimky, z důvodu nařízení SČVAK.

Svá vozidla ponechejte mimo vjezdové cesty a přijďte pěšky, popřípadě na kole

Moc prosíme, abyste tento zákaz respektovali: Děkujeme za spolupráci

ŠABLONY 1

Naše mateřská škola dočerpala dotace projektu POHODOVÁ ŠKOLKA , z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu určeného na výzkum, vývoj a vzdělávání ke dni 30.4.2019.

Zároveň jsme podali žádost o dotační program ŠABLONYII

Vážení rodiče,

dovolte mi, bych Vás seznámila s dodatkem ke školnímu řádu vydaného dne 26.11.2018 a to k bodu 5.5. Ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Terezín tímto oznamuje zákonným zástupcům dětí: do mateřské školy je zakázáno nošení mobilních telefonů, tabletů a podobných přístrojů.

Uzávěr Mateřské školy Čtyřlístek Terezín v době letních prázdnin 2019

V době letních prázdnin bude naše mateřská škola uzavřena pouze 3 týdny a to v době od 22.7.2019 - 9.8.2019. Z důvodu krátkého uzávěru se nebudeme střídat s jinou náhradní mateřskou školou.

Úspěšné vykročení do Nového školního roku 2018 - 2019!!!

V pondělí 3.9.2018 začíná nový školní rok. Budeme se vzdělávat podle školního vzdělávacího programu "Objevujeme, poznáváme se Čtyřlístkem" Každá třída má pak rozpracovaný svůj třídní vzdělávací program :jenž je přiizpůsoben dané věkové skupině. Třídu nejmenších provádí Krteček, třídu prostředňáků provází Křemílek s Vochomůrkou a skřítek Medovníček pak přivítá předškolní děti.

V letošním roce se zaměíme přeevším na dostatek pohybu a pobytových aktivit především venku, dále na získávání nových znalostí a poznatků na základě prožitků a objevů. V neposlední řadě nás velmi tíží nesprávná výslovnost, slabá slovní zásoba a slabé vyjadřovací schopnosti u téměř poloviny zapsaných dětí. Proto se zaměříme na rozvoj řeči a řečových schopností. Máme velkou radost , že na každé třídy je logopedický asistent, který s dětmi pracuje v průběhu celého dne : p. Březnovská, Pémová , Nováková a Grusserová. V MŠ v Nových Kopistech je logopedickým asistenetem p. Kamarytová. Ovšem, že k tomuto zdárnému cíli je potřeba spolupráce rodiny a každodenní práce s dětmi i ze strany rodiny.

Od září 2018 platby za úplatu za předškolní vzdělávání a za obědy probíhají pouze bezhotovostně - to je přes účet. Nebudeme tolerovat opakované neplacení jak obědů, tak úplaty za předškolní vzdělávání.

Moc prosíme - nezapomeňte dětem veškeré věci, podepisovat !!!

Těšíme se na Vaši spolupráci, neboť nám jde o celkový rozvoj, psychickou pohodu Vašeho dítěte.


Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |