MŠ Terezín, logo

Nové zprávy - Terezín

Zpravodaj

Vybrat: * Terezín * Kopisty *

POZOR ZMĚNA !!!!

Od 19.10.2020 se přerušuje před plavecký výcvik. To znamená, že děti na plavání nepojedou. O náhradním termínu budeme jednat až to situace dovolí.

Vážení rodiče a přátelé školy,

situace ohledně vývoje epidemie - Covid19 nejen v našem okolí začíná být vážná. Proto na Vás apeluji, jestliže se v rodině jakéhokoliv člena vyskytnou příznaky tohoto onemocnění, nebo je některý z členů v karanténě, ponechte si své dítě doma do té doby, dokud nepomine nebezpečí nákazy ( zákon o ochraně zdraví ) Chráníte tak zdraví své i ostatních. Děkujeme za spolupráci. Přejeme hezké a zdravé dny všem

Nadále apelujeme :

  • v budově MŠ noste roušky
  • zdržujte se v MŠ krátce , na dobu nezbytně nutnou
  • nevstupujte do tříd
  • nemocné osoby a osoby v karanténě mají vstup do MŠ zakázán
  • neposílejte cizí osoby pro Vaše děti
  • používejte desinfekci ( vstup do MŠ)
  • děti musí mít čistě vypranou roušku v šatně , v igelitovém sáčku, či jiném obalu

Děkujeme za spolupráci

Informace pro školní rok 2020 - 2021

Platby za stravné

Zákonný zástupce musí zajít do své banky a dát schválení k inkasu. V bance nahlásí číslo účtu a variabilní symbol, který získá u vedoucí školní jídelny. Zde také při nástupu dítěte do MŠ zaplatí zálohu na obědy ve výši 700,00 Kč. Začátkem každého následujícího měsíce si vedoucí jídelny strhává částku za odebranou stravu.

Číslo účtu : 94-3510290267/ 0100 + správný variabilní symbol

V době nepřítomnosti dítěte v MŠ je možné odhlásit obědy do 6.15.hodin na daný den. Telefon na odhlášení obědů : 730 512 730.

V době epidemie Covid 19 se nesmí strava vynášet ani donášet z mateřské školy. Opakované nezaplacené platby jsou důvodem vyřazení dítěte z docházky do MŠ

Platby úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata se platí vždy začátkem daného měsíce (například do 15.9. se platí za září). Je nutné zadat v bance nebo zadat na svůj účet trvalou platbu a to do 15. dne v měsíci. Opět je nutné zadat správný variabilní symbol, který získáte na jednotlivých třídách

Úplata činí 400,00 Kč na celý měsíc. Úplatu neplatí děti předškolního věku, z důvodu povinné předškolní docházky. Výjimkou jsou letní prázdniny, pro děti, které celé prázdniny MŠ nenavštěvují Opakované nezaplacené platby jsou důvodem vyřazení dítěte z docházky do MŠ

Číslo účtu: 94-3510290267/ 0100+ správný variabilní symbol

Provoz MŠ je od 6.00 – 16.00

– viz školní řád v šatnách dětí

Zákonný zástupce je povinný nahlásit jakékoliv změny

(bydliště, telefon, e mail, ZP apod.). Prosíme o kontrolu Vašich údajů na jednotlivých třídách.

Děti mohou z MŠ vyzvedávat pouze

zákonní zástupci a osoby uvedené ve zmocnění. V době epidemie Covidu 19, prosíme, aby se omezil vstup cizích osob do objektu MŠ a aby nevstupovali do prostor tříd, kuchyně a jídelny. Omezte pobyt v prostorách MŠ na co nejkratší dobu-děkujeme.

Zákonní zástupci na každé třídě

podepíší seznámení se s Vnitřní směrnicí provozu MŠ. Školní řád, Školní vzdělávací program a Organizační řád je k dispozici na jednotlivých šatnách jednotlivých tříd k pročtení.

Do MŠ je nutné nosit batůžek a lahvičku s pitím.

Do skříňky v šatně dětí dejte náhradní oblečení a čistě vypranou a nepoužitou roušku v igelitovém sáčku. Vše prosím podepisujte ( i přezuvky, boty, pyžama apod.)


Roušky v MŠ

Prosíme všechny zákonné zástupce anebo pověřené osoby, které dochází s dítětem do MŠ, aby ve všech prostorách mateřské školy používali roušky. Chráníte tak zdraví Vašich dětí. Děkujeme

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří se podíleli na obnově naší školní zahrady : p.Švagrovská Terezín, Mondi Štětí a.s., p.Bosser, Tetronik s.r.o., DK Beton, Novortop s.r.o., TRCZ.s.r.o., Wawin s.r.o.

Za odbornou spolupráci děkujeme rodičům : p.Marešové, p.Hrdličkové a tímto zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na výsadbě okrasných a užitkových keřů a rostlin

Moc si této spolupráce vážíme a pevně doufáme, že v ní budeme nadále pokračovat. Neboť naším společným cílem je vytvořit pro naše děti podnětné prostředí pro vzdělávání a radost z pohybu.

Za získané prostředky od sponzorů Mondi Štětí a paní Švagrovské jsme zakoupili pružinová houpadla kocábku, ještěra a koníka. Dále sestavu Šmudlík pro nejmenší.Prvky jsou z akátového dřeva a budou instalovány počátkem jara- budeme rádi, když nám s tím pomůžete.

Za finanční prostředky od sponzorů : Tetronik,DK Beton,, Wawin, Novortop jsme již nechali vysázet vrbové stavby, kterými jsou labyrint a iglú. Také jsme zakoupili zahradní telefon pro děti, který instalujeme počátkem jara

Na jaře 2019, ve spolupráci s Městem Terezín a za finanční pomoci naší mateřské školy jsme vytvořili přírodní kopec se skluzavkou a tunely.

Společnost TRCZ Lovosice nám přispěla z projektu "Technika nás baví" na polytechnické prvky , jakými jsou váha a kladka na pískoviště. Tyto prvky budeme také instalovat na jaře.

Doposud jsme do projektu obnovy školní zahrady investovali celkem 535 000,00 Kč.

V současné době pracujeme na rozšíření a obnově obou pískovišť, vytvoření ohrady na Pet lahve.

V pondělí 3.2.2020 odevzdáváme žádost na dotační výzvu č.7/2019 Ministerstva životního prostředí na vytvoření přírodní zahrady v přírodní učebnu.

Nadále oslovujeme všechny, kteří by nám mohli finančně pomoci. Chtěli bychom pro děti zakoupit jednu velkou sestavu pro jejich pohybové vyžití. Sestavu s pohyblivými , lanovými prvky a skluzavkou.

Moc bychom potřebovali šikovné tatínky, kteří by uměli zabudovat do betonu prvky jako jsou váha, síta a zahradní telefon. Prosíme, kdo můžete, přihlaste se p. učitelkám na třídách.

Nakonec bychom chtěli všem moc poděkovat za spolupráci a věříme, že se nám podaří dobrá věc. Děti za to opravdu stojí.

Šablony II

Naše mateřská škola získala finanční prostředky z evropských fondů pro výzkum a vzdělání ŠablonyII. Z těchto finančních prostředků se budou vzdělávat učitelé a děti v oblasti polytechniky a nadále budeme moci přijímat děti mladší 3 let,neboť budeme mít nadále i chůvu Máme velkou radost.

Vážení rodiče,

dovolte mi, bych Vás seznámila s dodatkem ke školnímu řádu vydaného dne 26.11.2018 a to k bodu 5.5. Ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Terezín tímto oznamuje zákonným zástupcům dětí: do mateřské školy je zakázáno nošení mobilních telefonů, tabletů a podobných přístrojů.


Dotace 2020

Z fondů pro Výzkum,vývoj a vzdělávání čerpáme na vzdělávání v oblasti Polytechnické výchovy, dále v péči o děti mladší 3 let - chůva. (pdf ke stažení)

Přeměňujeme naší zahradu v přírodní učebnu a máme radost z přidělené dotace na její přeměnu. (pdf ke stažení)

Oznámení o dotaci

Mateřské škole Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace projektu s názvem „POHODOVÁ ŠKOLKA“, v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/ 2000S., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 408 788,00 Kč (financování je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu), určeného na Výzkum, vývoj a vzdělávání. Čerpání fondu je pro období od 1.5.2017 do 30.04.2019

Poděkování

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, spolu se zřizovatelem, kterým je Město Terezín, tímto moc děkuje sponzorům, kteří nám pomohli s financováním oprav naší mateřinky po povodni 2013

Velký dík patří:

I když byl provoz mateřské školy opět obnoven, opravy nejsou konečné, budeme s nimi ještě pokračovat v tomto školním roce.

Sběr olejů

Začínáme se sběrem použitého oleje. Od 3.2.2014 budeme odebírat použitý stolní olej (ne ztužené tuky). Olej můžete nosit v uzavřených nádobách k vedoucí školní jídelny.

Od pondělí do pátku 6:00 - 14:30 hod.

Odebraný olej bude odvážen firmou Makroil - Trafin oil k dalšímu zpracování. Peníze za odvezený olej budou použity na akce pro děti.

V Terezíně 24.1.2014, Dana Krejzová, vedoucí školní jídelny.

Úplata za děti, které nastoupí v průběhu školního roku či chybí

Vážení rodiče,

dětí, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 140,- Kč na měsíc. Rodiče byli o tom řádně informováni na schůzce rodičů v mateřské škole a dále na nástěnkách v šatnách dětí, kde je tato Vyhláška vyvěšena od měsíce června 2012!!!!

I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% , což činí 140,- Kč na měsíc. Rodiče, jejichž dítě které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku, platí výši úplaty 140,- Kč měsíčně, až do doby , než-li do mateřské školy nastoupí.

dekorace - travicka
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |